Algemene voorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden
Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de toepasselijkheid daarop van deze voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”). Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de Algemene Gebruiksvoorwaarden op wijzigingen na te gaan.
De Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten.

Toepasselijkheid
De Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van de stichting Female Cancer Foundation (FCF), alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten (“de Informatie”). Voor voorwaarden die gelden bij het bestellen van producten via deze site kunt u het onderdeel Algemene voorwaarden webwinkel raadplegen.

Privacy Policy
FCF legt gegevens vast (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum en e-mailadres) ter uitvoering van het donateurschap, het bestellen van de producten, of verwerking van een eenmalige gift. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om u te informeren over onze activiteiten, projecten en producten. Als u deze informatie liever niet prijs stelt kunt u dit schriftelijk melden aan Female Cancer Foundation, Postbus 2250, 2301 CG Leiden.
Wij verzamelen op onze website geen persoonsgebonden gegevens, tenzij u deze vrijwillig aan ons verstrekt. Om de inhoud van onze e-mails te optimaliseren leggen we de respons (open en kliks) op onze e-mails op individueel niveau vast.
Indien u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u dit schriftelijk of per email melden.

Alle door u verstrekte informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld.

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Uw verzoek kunt u indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Uw brief kunt u richten aan Female Cancer Foundation, Postbus 2250, 2301 CG Leiden.

FCF draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Informatie en aansprakelijkheid
De informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. FCF is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website en de systemen van FCF, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van FCF. FCF is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van FCF.
FCF is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen van haar niet-leidinggevende ondergeschikten en/of hulppersonen en/of derden.

Links met andere websites
Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. FCF is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie en Privacy Policies zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Cookie Policy
Een methode die op veel internet pagina’s wordt gebruikt om deze beter te laten functioneren en beter af te stemmen op de voorkeuren van gebruikers, is het gebruik van zogenaamde (tijdelijke of permanente) “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. De website van FCF maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. Voor meer informatie hierover kunt u de gebruiksaanwijzing van uw browser raadplegen. U kunt dan echter mogelijk niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken.

Eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de informatie bij FCF.

Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van FCF in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van FCF en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FCF.

Ongevraagd ingestuurde ideeën
In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de “Materialen”) op deze website plaatst of deze toestuurt aan FCF via e-mail of anderszins, zal FCF gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en FCF zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden.

U vrijwaart FCF hierbij terzake van alle schade die FCF lijdt en alle kosten die FCF maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Nietigheid
Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.

Vestigingsadres, Inschrijvingsnummer K.v.K., etc.
Vestigingsadres:
Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam:
Stichting Female Cancer Program
Graaf Janlaan 28
1412 GH Naarden
KvK-inschrijfnummer: 34242224, Amsterdam
BTW-nummer: 8153.75.517.B.01

Algemene voorwaarden webwinkel

Product informatie
Alle prijzen zijn in euro`s, inclusief 19% BTW en exclusief verzendkosten. Wij besteden veel aandacht aan de juiste vermelding van onze prijs en de informatie over het product. De vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten alsmede prijswijzigingen.

Bestellen
Na het kiezen van het product wordt u gevraagd uw gegevens in te voeren en uw bestelling te bevestigen. Daarna ontvangt u een bevestigingsmail met daarin de betalingsgegevens.

Bevestiging
Als uw e-mailadres correct is ingevuld, ontvangt u binnen 24 uur een e-mail ter bevestiging van uw opdracht met daarin aangegeven wat u besteld heeft. Indien u geen e-mail met orderbevestiging heeft ontvangen is uw bestelling niet binnen gekomen. Wij verzoeken u contact met ons op te nemen.

Betaling
Het totaalbedrag kunt u overmaken via de betaalmethode iDeal, eenmalige afschrijving of gebruik van creditcard (mastercard). Zodra de betaling binnen is verzenden wij uw artikel. Indien geen betaling is ontvangen nemen wij contact met u op. Als adressering en/of emailadres onjuist is/zijn wordt de bestelling geannuleerd.

Verzendinformatie
FCF verzendt producten pas nadat betaling is ontvangen. FCF hanteert verzend- en administratiekosten van €2,50 per bestelling binnen Nederland. De producten worden verzonden in een stevige envelop om zo beschadiging te voorkomen. Bestellingen worden alleen in Nederland geleverd.

Levering
FCF betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde producten. FCF verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. In de regel vindt de levering plaats ongeveer [termijn invullen] nadat de bestelling is ontvangen. Als een levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden, dan krijgt u daar bericht van binnen dertig dagen nadat u de bestelling heeft geplaatst.

Reclamatie
Mocht u niet tevreden zijn over het product, dan verzoeken wij u contact op te nemen met FCF. Indien u een klacht heeft over een geleverd product, dan verzoeken wij u om binnen twee weken nadat het gebrek zich heeft geopenbaard contact met FCF op te nemen. Dit kunt u dit schriftelijk doen via de Female Cancer Foundation, Postbus 2250, 2301 CG Leiden of per email info@femalecancerfoundation.org .
Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat FCF niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retourgestuurde artikelen. Vraag daarom op het postagentschap altijd om een 3S-nummer of traceercode en bewaar deze goed.

Nietigheid
Is of worden deze Algemene Voorwaarden Webwinkel gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht
Deze Algemene Voorwaarden Webwinkel zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.

Vestigingsadres, Inschrijvingsnummer K.v.K., etc.
Vestigingsadres:
Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam:
Stichting Female Cancer Program
Graaf Janlaan 28
1412 GH Naarden
KvK-inschrijfnummer: 34242224, Amsterdam
BTW-nummer: 8153.75.517.B.01